Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i uzyskałem wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską, oraz nie zostałem zawieszony w prawie wykonywania zawodu lekarza ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Numer PWZ: